Referat af ordinær generalforsamling

9. oktober, 2018

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 7. oktober 2018-

 

Dagsorden var nedenstående og referatet er angivet i summarisk form med kursiv:

Valg af dirigent.

På vegne af bestyrelsen bød Ole Kjeldsen (i fravær af formanden, Lars Neumann) velkommen og bad en blandt de fremmødte om at være dirigent, idet der var indløbet afbud fra den ellers påtænkte dirigent. Ingen ønskede at tage imod hvervet, men der var enighed om at lade bestyrelsesmedlem Claus Abildstrøm være dirigent, uanset at han er bestyrelsesmedlem. Claus konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, jfr. dog nedenfor om forslag til ændringer af vedtægternes pkt. 4.3.

 

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Ole aflagde beretning i overensstemmelse med det udleverede summary.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Sune Borch Hansen gennemgik regnskabet der blev godkendt med samtlige stemmer.

 

Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af et eventuelt indskud og/eller medlemskontingent.

Sune gennemgik budgettet og understregede blandt andet at kontingentet ikke ændres i 2019

 

Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændring – udmeldelsesdato

Af hensyn til klubbens budgettering og planlægning indstiller Bestyrelsen til beslutning på generalforsamlingen, at der fremover indføres en ”udmeldelsesdato”, som betyder, at man vil blive opkrævet kontingent i det efterfølgende år – såfremt man ikke inden den 30. november i et givent år har udmeldt sig, med virkning for det efterfølgende år. Bestyrelsen indstiller til, at ændringen træder i kraft i 2019 med virkning fra 2020 sæsonen.

Claus konstaterede at der ikke var nødvendige quorum, hvorfor forslaget ikke kunne vedtages på denne generalforsamling. Alle tilstedeværende stemte for forslaget, hvorfor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 18. oktober 2018, hvor vedtægtsændringen vil kunne gennemføres såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Forslaget med et eksempel (for at undgå fortolkningstvivl) vil være indeholdt i indkaldelsen til det kommende generalforsamling.

 

Forslag fra medlemmerne.

Der var fremkommet et for sent indsendt forslag om udvidelse af begrebet ”familie” for den type medlemskaber. Bestyrelsen vil overveje dette nærmere, i samarbejde med administrationen.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

I henhold til klubbens § 8 stk. 1, vælges bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen. På valg er: Anne Körner, Trine Cart, Ole Kjeldsen, Claus Abildstrøm, Sune Borch, Peter From og Lars Neumann – alle disse er villige til genvalg.

Bestyrelsen genvalgtes og tog imod tilbuddet fra Michael Hallin om at deltage i udvalgsarbejde.

 

Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Christian Aaskov, Partner, Statsautoriseret Revisor

Revisor blev genvalgt

 

Bestyrelsen vil særligt berette om

• Påtænkt indførelse af indskud for nye medlemmer med virkning for 2020

Forslaget, der vedrører seniormedlemskaber og med et beløb på kr. 30.000, blev indgående drøftet, herunder i relation familiemedlemskaber. Bestyrelsen vil i løbet af 2019 udsende et regelsæt herfor.

• Fra og med 2019 sæsonen vil ikke-medlemmer være begrænset til, at kunne spille 6 runder med et medlem når der betales gæstegreenfee, hvorimod der er ubegrænset spilleadgang ved betaling af fuld green fee)

Forslaget blev indgående drøftet. Bestyrelsen vil i løbet af 2019 udsende et regelsæt herfor.

• Code of Conduct regler

De omdelte etikette retningslinier blev gennemgået af Ole; idet blev understreget at der ikke ønskes rigide regler, derimod bør vores værdier holdes vedvarende for øje.

• 2019 Turneringskalender og Elite

Martin gennemgik kalenderen og Claus takkede sponsorerne (særligt Johnny Hallas) og Christian Bergholt, sidstnævnte for et stort uegennyttigt arbejde i Elite sammenhæng. 1. holdets oprykning blev også bifaldt.

David Shepherd vil afslutningsvis orientere om året fra hans vinkel, hvilke tiltag der har været i løbet af året og forklare hvad disse indebærer.

David takkede bestyrelsen og sin administration for et betydeligt og velfungerende (sam)arbejde. Derudover redegjorde David for ejernes fortsatte villighed til at investere i banen/maskinel, vand m.v.. Yderligere beskrev han udfordringerne i 2018 for banerne og de tiltage der er/vil blive gjort i 2018/19. Endelig fremhævede David en række af de medlemstilbud der kommer også i 2019.

Som dirigent

Claus Abildstrøm

 

Beretning Oktober 2018

Download Referat af ordinær generalforsamling