Referat af ordinær generalforsamling 2019

23. oktober, 2019

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 6. oktober 2019

Dagsorden var nedenstående og referatet er angivet i summarisk form:

 1. Valg af dirigent.

På vegne af bestyrelsen bød Lars Neumann velkommen og bad en blandt de fremmødte om at være dirigent.

Ingen ønskede at tage imod hvervet, men der var enighed om at lade bestyrelsesmedlem Claus Abildstrøm være dirigent, uanset at han er bestyrelsesmedlem.

Claus konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

 1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Lars aflagde beretning i overensstemmelse med den udleverede beretning, som der er adgang til via klubbens Dashboard.

Der var en række spørgsmål, herunder et par om bestyrelsens beslutning om at nedlægge to af eliteholdene (juniorhold og seniorhold vil fortsat bestå):

Bestyrelsen orienterede supplerende (d.v.s. i tillæg til det der allerede er kommunikeret på hjemmesiden) om baggrunden for denne beslutning, herunder:

 • Med en flot vækst i antallet af medlemmer viser bestyrelsens prognoser, at ”tilgængeligheden” vil komme under pres allerede i 2020 – og at en af de aktiviteter der lægger beslag på banerne er de holdaktiviteter der afvikles i weekenderne.
 • Netop ”tilgængelighed” er sammen med ”kvalitet” de to emner medlemmerne tillægger størst værdi i den årlige medlemsundersøgelse, hvor holdaktiviteter tillægges den laveste værdi.
 • For et meget stort antal medlemmer er det adgangen til at kunne booke en tid og spille golf når det kan passes ind i en travl familie- og arbejdskalender, der udover ønsket om at spille på baner af høj kvalitet, tillægges størst værdi.
 • Bestyrelsen har truffet denne beslutning, med udgangspunkt i ønsket om, at undgå en situation, hvor medlemmerne i kommende sæsoner oplever, at tilgængeligheden ikke opfylder deres behov og forventninger.
 • Samtidig er det vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om at reducere omkostningerne eller ”investeringerne” i talenterne på The Scandinavian – men at allokere ressourcerne til et nyt spændende koncept, som i øvrigt er præsenteret i beretningen og diverse nyhedsbreve og som har Søren Kjeldsen og Arne Nielsson som ambassadører.
 • The Scandinavian Talent Program skal med en målrettet investering og ressource-allokering sikre, at få nøje udvalgte talenter (”der vil gå hele vejen”) får en opbakning (økonomisk, træning, coaching), som sikrer dem de bedste forudsætninger for at slå igennem og dermed repræsenterer klubben på bedste vis, internt og eksternt.
 • Bestyrelsen takkede sponsorerne og de frivillige der har ydet en stor indsats for holdene, og håber, at alle vil tage positivt imod og bakke op om den nye model.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Sune Borch Hansen gennemgik regnskabet og besvarede enkelte spørgsmål om medlemsfordelingen.

Regnskabet blev godkendt med samtlige stemmer.

 1. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af et eventuelt indskud og/eller medlemskontingent.

Sune gennemgik budgettet og understregede blandt andet at kontingentet ikke ændres i 2020 og at der ikke er planlagt ekstraordinære stigninger i 2021 – udover alm. indeksering.

 1. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen havde ikke fremsat forslag.

 1. Forslag fra medlemmerne.

Medlemmerne havde ikke fremsat forslag.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: I henhold til klubbens § 8 stk. 1, vælges bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen. På valg er: Anne Körner, Trine Cart, Ole Kjeldsen, Claus Abildstrøm, Sune Borch, Peter From og Lars Neumann – alle disse er villige til genvalg.

Bestyrelsen genvalgtes enstemmigt.

 1. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Christian Aaskov, Partner, Statsautoriseret Revisor. Revisor blev genvalgt enstemmigt.
 2. Eventuelt

David Shepherd orienterede om året fra hans vinkel og benyttede lejligheden til at takke foreningens bestyrelse for et godt samarbejde, hvor der hurtigt og effektivt træffes beslutninger til glæde for medlemmerne – også de fremadrettede og svære beslutninger.

 

Som dirigent Claus Abildstrøm