Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 18. oktober 2018

25. oktober, 2018

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 18. oktober 2018

Dagsorden var nedenstående og referatet er angivet i summarisk form med kursiv:

  • Valg af dirigent.

På vegne af bestyrelsen bød Lars Neumann velkommen og bad en blandt de fremmødte om at være dirigent.

Ingen ønskede at tage imod hvervet, men der var enighed om at lade Lars Neumann være dirigent, uanset at han er bestyrelsesmedlem. 

Lars konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig og at der i henhold til dagsordenen alene er et

enkelt punkt på dagsordenen.

  • Forslag fra bestyrelsen.  Vedtægtsændring – udmeldelsesdato

På den ordinære generalforsamling afholdt den 7. oktober blev, med samtlige tilstedeværendes stemmer vedtaget, at stemme for følgende forslag om en ændring af pkt. 4.3;

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse. Såfremt man ikke inden den 30. november i et givent år har udmeldt sig med virkning for det efterfølgende år, er man således fortsat medlem det følgende år. Dette har virkning fra og med sæsonen 2020, således at udmeldelse skal ske senest den 30. november 2019, såfremt man ikke ønsker at være medlem i 2020”.

På den ekstraordinære generalforsamling, der er nødvendiggjort idet krav til quorum ikke var opfyldt, jfr. vedtægternes pkt. 6.6, kræves for forslagets vedtagelse at 2/3 af de repræsenterede på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for fremmødet og for de modtagne fuldmagter samt god ro og orden.

Som dirigent

Lars Neumann