Persondatapolitik

The Scandinavian, Farum Den 24. maj 2018

PERSONDATAPOLITIK
THE SCANDINAVIAN APS & THE SCANDINAVIAN GOLF CLUB

 

The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Club er som dataansvarlig
forpligtet til, at beskytte dine personoplysninger, når du som
medlem eller gæst gør brug af The Scandinavian, og de services vi tilbyder.
Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores
behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne
persondatapolitik og gældende lovgivning.
Som en del af Persondataloven skal vi bede dig godkende, at
The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Club opbevarer dine
data i henhold til at administrere dit medlemskab på The Scandinavian
og benytte The Scandinavians faciliteter.
Du skal ligeledes give The Scandinavian Aps og The Scandinavian Golf Club
rettigheder til at videregive dine data til 3. part, som ligeledes behandler
dine data med udgangspunkt i dit medlemskab.

 

THE SCANDINAVIAN APS & THE SCANDINAVIAN GOLF CLUB
PERSONDATAPOLITIK

Senest revideret den 24. maj 2018

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

1. PERSONOPLYSNINGER
The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Club er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
2. Medlemsoplysninger som hcp. historik, ti turs kort, turneringstilmelding, tidsbestilling, sammensætning af bolde.

 

2. HVORNÅR INDSAMLER VI, OG HVORNÅR ANVENDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
1. Når du tilmelder dig som medlem af The Scandinavian Golf Club
2. Deltager i øvrige aktiviteter i regi af The Scandinavian ApS eller The Scandinavian Golf Club
3. Når du på anden vis ønsker at gøre brug af The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Clubs faciliteter uden at være medlem

Normalt får vi oplysningerne fra dig via indmeldelse. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
1. Idrættens hovedorganisationer (primært DGU & DIF)
2. Golfklubber (fx ved klubskifte)

Når du tilmelder dig som medlem af The Scandinavian Golf Club eller ønsker at gøre brug af The Scandinavians faciliteter indsamler vi en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af vores faciliteter, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig. Ligeledes gør vi brug af dine oplysninger for at kunne:
1. Besvare konkrete henvendelser fra dig
2. Gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt deciderede fordele i dit medlemskab
3. Administrere dit medlemskab jf. krav fra Dansk Golf Union via GolfBox A/S
4. Give dig adgang til vores kommunikationsplatforme (www.thescandinavian.dk)
5. Udsende nyhedsbreve vedrørende dit medlemskab

I denne forbindelse indsamler vi alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, nuværende golf-handicap, medlemsnummer hos Dansk Golf Union samt din tidligere/nuværende golfklub.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, via proponeringssystemet, deltagelse i et arrangement, oprettelse af en aftale relateret til The Scandinavian, din Medlemskonto, din Corporate Account eller når du kontakter os med spørgsmål via e-mail eller telefon.
The Scandinavian gør opmærksom på, at hjemmesiden www.thescandinavian.dk ejes og administreres af The Scandinavian ApS og at oplysninger, du i øvrigt frivilligt oplyser i forbindelse med brug af hjemmesiden, ligeledes falder under denne persondatapolitik.

 

3. FORMÅL MED BEHANDLING AF DATA
The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Club behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:
1. The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Clubs berettigede (legitime) interesser i at behandle dine op-lysninger (interesseafvejningsreglen)
2. Når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
3. Behandling efter lovkrav
4. Behandling med samtykke
Formål med behandling af medlemsoplysninger:
1. The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Clubs medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
2. Som led i en forenings aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
3. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningen
4. Levering af varer og ydelser du har bestilt
5. Administration af din relation til os
6. Administration af dit medlemskab (hcp. regulering, kontaktinformationer, tidsbestilling, turneringer mm.)
7. Administration af din Corporate Account hos The Scandinavian ApS
8. Administration af din Medlemskonto hos The Scandinavian ApS
9. Administration af dine rabatkort og proponeringsgaver hos The Scandinavian ApS
10. Administration af din relation til The Waters A/S med henblik på servicering af dit medlemskab
11. Information om dit medlemskab via nyhedsbreve og andre kampagner

 

4. HVORNÅR VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:
1. Leverandører vi samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af vores faciliteter (for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud)
2. Øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Club, herunder GolfBox A/S (ejer af GolfBox-applikationen)
3. Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med oprettelse eller booking af en golftid eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab på The Scandinavian ApS og i The Scandinavian Golf Club.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

5. HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi har truffet rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

6. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
1. Retten til at blive oplyst om behandling af data
2. Retten til indsigt i egne personoplysninger
3. Retten til besigtigelse
4. Retten til sletning
5. Retten til begrænsning af behandling
6. Retten til dataportabilitet (udlevering af data)
7. Retten til indsigelse
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos The Scandianvian ApS og The Scandinavian Golf Club, kan du rette henvendelse til os på contact@thescandinavian.dk. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. datatilsynet.
I denne forbindelse skal vi dog gøre dig opmærksom på, at dit medlemskab hos The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Club er betinget af, at du afgiver de, i vores indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

 

7. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Hos The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Club gemmer vi alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes, ligesom vi for eksempel til GolfBox A/S (i GolfBox-applikationen) indberetter, at du ikke længere er medlem.
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse.

 

8. HVAD SKER DER, NÅR VI ÆNDRER DENNE PERSONDATAPOLITIK?
Vi opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre os, at vi oplyser dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre os at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at vi løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte The Scandinavian via contact@thescandinavian.dk.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

9. SAMTYKKE
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne politik.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

10. SPØRGSMÅL?
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

 

11. DATA ANSVARLIG
The Scandinavian ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger på dataansvarlig:
Kontaktperson: David Shephard (CEO)
Adresse: Oldvej 3, DK 3520 Farum
CVR: +45 2660 9194
Telefonnr.: +45 4817 4026
Mail: contact@thescandinavian.dk
Website: www.thescandinavian.dk