Forord af Torben Wind

 

Som medstifter af The Scandinavian Golf Club er jeg meget stolt af det, vi har skabt. Vores mangesidede destination for sport, fritid og god mad har nu åbnet sine døre for moderne kunst. Jeg har en stor passion for kunst, for den måde det kan provokere eftertanke, og aktivere vores fantasi. Jeg mener, at kunst kan stille afgørende spørgsmål om den menneskelige natur og kan inspirere os til at handle for at forbedre de samfund, vi lever i. Med dette i tankerne har jeg opbygget en samling af moderne kunst, som jeg vil dele med The Scandinavian’s medlemmer, ved at udstille værker af fremragende internationale kunstnere i og omkring klubhuset.

 

Min mission i alt, hvad jeg foretager mig er tofoldigt: for det første, at inspirere; for det andet, at forny. Dette afspejles i de kunstværker, jeg nyder: værker der inspirerer til forandring og inviterer os til at indovere i, hvordan fremtiden kan se ud, for at gøre det til et bedre sted for dem, der kommer efter os. Nogle besøgende kan være kunstentusiaster, imens det for andre vil det være en opdagelse. Jeg håber, at udstillingen på The Scandinavian vil udfordre de udenforstående til at deltage i dialog, udvide deres tankegang og opfordre dem til at se mere.

 

Klubhuset og det omkringliggende landskab gør det til et særligt sted at udstille kunstværker, anderledes end traditionelle museer og gallerier. Ved at bryde væk fra konventionelle “hvid kubus” udstillinger, vil medlemmerne spise, lege, slappe af og socialisere sig omkring værkerne. The Scandinavian nyskaber en anden måde at bruge tid med kunst på, en som opfordrer medlemmerne til at etablere et familiemæssigt forhold til værkerne. Kunstværket er ikke dekoration; det er en del af klubhusets stof, en del af dets personlighed og et kendetegnende og unikt træk for en klub af denne type, som jeg håber at medlemmer vil være stolte af. Udstillingen udvikler sig årligt, nogle værker forbliver, imens nye er bragt ind. I stedet for et statisk årligt program håber jeg at kunst på The Scandinavian vil være et flydende, lydhørt og organisk projekt, der vil holde vores medlemmer inspirerede, innovative og for evigt lærende.

 

Foreword by Torben Wind

 

As a co-founder of The Scandinavian Golf Club, I am very proud of what we have created. Our multifaceted destination for sport, leisure, and great food has now opened its doors to contemporary art. I have a great passion for art, for the way it can provoke reflection and activate our imaginations. I believe that art can pose crucial questions about human nature and can inspire us to take action to better the societies we live in. With this in mind, I have built a collection of contemporary art that I want to share with The Scandinavian’s members, by exhibiting pieces by outstanding international artists in and around the clubhouse.

 

My mission in everything that I undertake is twofold: firstly, to inspire; secondly, to innovate. This is reflected in the artwork that I enjoy: works that inspire change and invite us to innovate what the future could look like, to make it a better place for those who will follow us. Some visitors may be art enthusiasts, while for others this will be a discovery. I hope that the display at The Scandinavian will challenge the uninitiated in particular to engage in dialogue, expand their minds, and encourage them to see more.

 

The clubhouse and its surrounding landscape make for a special place to exhibit artwork, different to traditional museums and galleries. Breaking away from conventional “white cube” displays, members will eat, play, relax and socialise around the works. The Scandinavian innovates a different way of spending time with art, one that encourages members to establish a familial relationship with the works. The artwork is not decoration; it is part of the fabric of the clubhouse, part of its personality, and a distinguishing and unique feature for a club of this nature that I hope members will be proud of. The display will evolve annually, some works staying while new ones are brought in. Rather than a static annual programme, I hope that art at The Scandinavian will be a fluid, responsive and organic project that will keep our members inspired, innovating, and forever learning.